Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die aan PD products B.V. worden aangeboden of die zij verwerkt. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor verwerking van persoonsgegevens zoals in de privacyverklaring.

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Ook indien u van mening bent dat onvoldoende met uw belangen rekening is gehouden, kunt u het contactformulier gebruiken. Tevens kunt u contact opnemen via het e-mailadres: info@pd-products.nl. U kunt ten alle tijde, ingeval u nadere toelichting, een advies of overleg over verdere verwerking van uw persoonsgegevens wenst, contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@pd-products.nl. Het staat PD products B.V. vrij op elk moment deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt de nieuwe versie op deze site geplubiceerd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
PD products B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een (potentiele) klant en/of (potentiele) leverancier bent van PD products B.V.

Wij verwerken de volgende gegevens:
. Voor- en achternaam of handelsnaam
. Adresgegevens
. Telefoonnummer
. E-mailadres
. IP-adres
Gegevens van personen jonger dan 14 jaar worden niet verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
PD products B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
. Verzenden van nieuwsbrief en/of speciale aanbiedingen.
. Verzenden van aanbiedingen, orderbevestiging, overeenkomst en/of factuur.
. Het afhandelen van een betaling.
. Communicatie en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
. PD products B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De rechtsgrondslag
Verwerking van gegevens geschiedt op basis van gerechtvaardigd belang betreffende promotie/levering van onze producten en tevens ons belang bij kwaliteitsverhoging van de door ons verleende diensten.

U kunt zich ten alle tijden uitschrijven van commerciele berichtgevingen door het sturen van eenn verzoek hiertoe via het contacformulier of via het e-mail adres: info@pd-products.nl

Periode van verwerking van persoonsgegevens
PD products B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende de periode waarin we u onze diensten verlenen of ons contract uitvoeren, of gedurende de periode die nodig is voor het nakomen van de verplichtingen conform de geldende rechtsvoorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden
PD products B.V. verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die, als derden, gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door PD products B.V.
Tevens heeft u recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben aan u te doen toekomen.

Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar info@pd-products.nl of via het contactformulier op onze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PD products B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mail adres info@pd-products.nl.

Scroll naar boven